За нас 

 

  Историята на просветното дело в с.Чешнегирово от                             

                                1851 до 2011 год

   

 

   За първи път училище в селото е било отворено през 1851 г. Училището се е помещавало в черковния двор в две ниски стаи., прилични на килии,а 5 год по късно,през  1856г. в Чешнегир Нова Махала е построен храмът „Св. Теодор Тирон”
Пьрви, който е започнал да учи на четмо и писмо от селото е бил някои си от гр.Чирпан,на когото заплатата е била по един шиник жито от къща,а след него
е назначен Ганчо Гавраилов  от гр.Со¬пот  .От кога до кога са  учителствали не може да се установи.
В 1873г.  идва  Георги  Сребрев от Станимака,който в 1878г напуща и става свещеник в  селото  до 1927г.
       Първата училищна сграда е  построена през 1879г.
През учебната 1878/1879г. за учител идва  Васил Герджиков от  Чешнегирово,който учителствува  до 1881г.
Пpeз 1881/82 учебна година за  негов помощник е бил назначен Ангел поп Иванов . 
 
В периода от 1881 до 1894г. учителстват: Ангел поп Иванов, Тодор Георгиев от с.Ситово, Георги Русенски от гр.Стара Загора, Апостол поп Киров от           
с.Катуница,Георги Петков Шилингозов от Богданица.
   Будният дух на чешнегировци и желанието им за просвета и култура, довеждат до създаване и на читалище. То е основано през 1884 г. Ангел поп Иванов, Първят радетел за това начинание е учителят Никола Бъкларев, а пръв негов председател – Кръстю Ганев.
През следващите учебни години.учителствуват:Тодор Сивков от с.Орехово,Станимешко,Данаил Попов от с.Бягово,Карлов¬ско, Никола Бубаров от Жребично .Пещерска околия, Илия Атанасов, Иван Марков от с. Хисар,Карловско,Цветана Вълкова от гр.Пловдив, Нанко Цъклев от с.Аджар-Карловско,които са получавали от 720 до 1080 лева годишна заплата.
              През 1908/9 година Нанко Цъклев напуща и на негово място  идва Харетина Цокова  от гр.Пловдив. Заплатите им съг¬ласно новия закон за Народната просвета се повишават от 1140 на 1440 лева  годишно
От  1912 г до1918г са учителствували:Георги Стоилов Македонски,Павел Георгиев от Чешнегирово,Веселина Иванова от Пловдив ,Тота Щущулкова от Пловдив.
През учебната 1916/19г.,веднага след примирието, което става на 30 септември 1918г. в училището се настанява една войскова част и затова учили¬щето било затворено от началото на учебната година до края на м.февруари 1919 година,след която дата започнали занятията. Годишната заплата достига до 6240 лева.
               През учебната 1921/22 година се открива първи прогимназиален клас,през 1922/23г. се открива втори,а през 1923/24 трети клас.Заплатата на началните учители се заплаща на месец и стига до 820 лева месечно.         
1925/26г. са знаменателни за историята на училището. По инициатива на г-н Андон Янев - кмет на селото се полага основния  камък  на нова т.е. сегашната учебна сграда на училището.За нейното построяване са изразходени 3700000 лв.                    
             В центъра на селото  извисява ръст голямата двуетажна сграда с  13 класни стаи- " широки, просторни, слънчеви,учителска стая ,дирекция и още няколко помещения за други нужди”,  двукрило стълбище свързва първия и втория етаж. Учебната сграда е символ на огромния стремеж на населението за знания. Строежът приключва за година и половина.
                   През  1926г. в началото на м.декември става преместването на учениците от старото училище в новото.
На 14 и 18 април 1928 г.,поради голямо земетресение
учебните занимания биват прекъснати до 29 април,след което заниманията се водят на открито  в местността"Дъбичките". Децата са си носили малки трикраки столчета за сядане.Черни¬те дъски вечерно време  били прибирани в близката воденица.
През 1928г. м.септември се поставя камбанка на училището. Заплатите на учителите достигат до 1950 лева началните учители и до 2500 лева в прогимназията месечно.
През 1929г. за пръв път в училището започват да се горят печки с камени въглища,понеже зимата била много су¬рова от 11 фревруари до 18 февруари.
За пръв път се изнася с учениците пред родителите на родителска среща детската пиеса " За жива вода”.
За пръв път през тази година се празнува празника Кирил и Методи с подходящо утро и народни хора.
През тази година училището няма  име. През1932 /1933 учебна година по предложение на учителя Благой К. Милянов учителския съвет решава училището да се именува" Проф.д-р Асен Златарев ".Протоколът на учителския съвет не е одобрен от училищната инспекция.
През 1937г. по предложение на средищния директор Стефан Кюпелипски училищната инспекция гр.Пловдив одобрява името на училището да бъде " Княз Симеон Търновски”
 През Март 1941г. в училищната сграда първи етаж и салона се заемат от 200 германски войници.Заниманията са во¬дени  на втория етаж по редуване.
Заплатата на учителите достига до 3600 лева месеч¬но .

 

През 1942/43г. са командировани в Тракия и Македония учителите Лидия Карагьозова и Тодор Куртев.
През учебната 1343/44 година живота в училището не про¬тичат нормално.Учебните занимания са прекъснати на 10 януари 1944 година. Когато настъпва про¬летта учебните занимания се водят  при хубаво време на открито в гората "Хаджи Османица " и пред черквата.
Учебната 1944/45г. започва на 10 октомври поради това,че част от помещенията все още се заема от войскови части. 
През месец септември 1944г. в България настъпват сериозни про¬мени в политическия живот. На власт идва коалиционно ОФ правителство. Нас¬тъпват промени и в образователната система. Отпадат като учебни предмети  нравоучение и вероучение, двойно „е” и „ъ”  в края на думата като право¬писни норми.
                През 1950г. се обособяват кабинети по физика, химия и биология.
                С решение на ОНС гр. Асеновград училището се преименува "Димитър Благоев".
През 1956 година се отчуждават дворовете на Димитър Шкодров, брат на Герджикови,Трендафил Марков и Петко Тодев, като част от тях се придават към  училищния двор. Така училището и прилежащата му площ добива днешния си вид.
1957г. - въвежда се шестобална оценъчна система за успех и  поведение на учениците.
                             1957/1958г. – от северната страна на сградата се построява физкултурен салон, като първоначално и до построяването на културен дом се е използвал и като киносалон.
                           През учебната 1960/61г. се въвежда целодневно обучение с 2 занимални, разкрива се осми клас, с който се завършва основно образование.
                            За учебната   1961/1962 г.  се приемат осмокласници от Садово. 
                     През 1960 год. с труда на жителите на с. Чешнегиров е построена сградата на сегашното читалище.

 

       През 1962г. читалището получава грамота „Образцово Народно Читалище”, а в чест на своята 100 годишнина, от Министерството на културата е връчен орден „Кирил и Методий” – първа степен.
1963/1964г.-  за директор е назначен  г-н Владо Герджиков в продължение на 21 години. Извършва се генерален ремонт на учебната сграда, при който се поставя бетонна плоча между двата етажа в продължение на две лета така. Обособяват се три кабинета: химия, физика и биология и работилница в избата. 
1964/1965г.-надстройка над физкултурния салон за зала  за възпитателна работа.
Построява се отделна сграда за трудово обучение, в която се оформят две технически работилници-едната по метало и дървообработване ,а другата  по текстил и готварство, оборудвани са с необходимата техника.  
През 1979г. учието празнува своя стогодишен юбилей. По този повод то е наградено от МНО с орден "Кирил и Методий" - I степен.              
През 1980 година е оборудван и открит кабинет по музика. 
     През 1982 г. в селото се построява нова целодневна детска градина „Звезда”  за 120 деца с яслена група.
             В края на 1989г. в  България започва да се изгражда и утвърждава демократично гражданско общество със закон се деполитизират  някои държавни институции, в това число и училището.
Във връзка с това ПС през 1995Г. прави предложение до Общинския съвет да се даде име на нашето училище на личност - политически неангажирана. 
Преименуване на училището през 2004  год от ОУ „Д. Благоев”
 на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий".Въвеждане на ПИГ прогимназиален етап-2004год.
             Въвеждане на информационни  технологии в обучението 5-8 кл и разкриване на компътърен кабинет,модернизация   на базата в посока на иновационните технологии-2006.
                     Реализация на проект „Красива България”-2006-2008 цялостен ремонт на дограма, покрив и фасада на сградата.
 
                     Въведе се конкурсното начало при избор на длъжвостта директор.
 
В нашето училище работи учителски колектив от добри специалисти и педагози, способни да реализират целите на училището.
Към момента във висши  училища  продължават обучението си 21 ученика, от тях двама в Англия. 
               В момента, към НЧ „Наука-1884” има действаща библиотека, която обслужва населението и разполагаща с фонд от близо 8 000 библиотечни документа, танцов състав, включващ жени на различна възраст, курс по английски език, етнографска сбирка и българо-руски клуб „Аганьок”.

 
 

Contact

"Св.Св.Кирил и Методий" с.Чешнегирово

обл.Пловдив общ.Садово
Чешнегирово
4121


031182478